Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő módosítása, valamint Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 19/2003.(XII.13.) önkormányzati rendelete alapján a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a

Tisztelt Szülőket!

 

Normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):

 

Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:

 

•                rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

•                tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

•                családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

•                nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

•                családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (105.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkáltatói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2015.évben 89.408 Ft).

 

A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani.

 

A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell benyújtania, amennyiben ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.

 

A nyilatkozatban foglaltak alapján a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

 

Szociális díjkedvezményben részesülnek a Képviselő-testület döntése alapján a kettő gyermeket nevelő családok. A kedvezmény mértéke 8 %.

 

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:

 

1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:

•                rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

•                gyámhatóság által nevelésbe vették.

2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:

•                családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

•                tartósan beteg vagy fogyatékos.

 

Szociális díjkedvezményben részesülnek a Képviselő-testület döntése alapján a kettő gyermeket nevelő családok. A kedvezmény mértéke 8 %.