Közadat

Önkormányzatunk az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és 18/2005. (XII. 27) IHM rendelet előírásainak megfelelően, a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és formában közzéteszi a működésére vonatkozó közérdekű adatokat.

Egységes Közadatkereső Rendszer

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

1.1.2. Szervezeti felépítés

1.1.3. Vezetők

1.1.4. Képviselő-testület

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

1.5 Lapok

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7 Költségvetési szervek

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1.1. Alaptevékenységre, feladat- és hatáskörre vonatkozó jogszabályok

2.1.2. A szerv önként vállalt feladatai

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos feladatok

2.3. Közszolgáltatások

2.4. A szerv nyilvántartásai

2.5 Nyilvános kiadványok

2.6. Döntéshozatal, ülések

2.7. A szerv döntései, határozatai, rendeletei, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8. Pályázatok

2.9. Az Önkormányzat alaptevékenységével kapcsolatos vizsgálatok, ellenörzések nyilvános megálapításai

2.10. Hirdetmények

2.11. Közérdekű adatok igénylése

2.12. Közzétételi listák

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1 Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések

A költségvetés végrehajtása

3.2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3.3 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

3.4 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani: nincs közzé teendő adat

3.5 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye): nincs közzé teendő adat

3.6 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések: nincs közzé teendő adat

3.7 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

3.8 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)